Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken.

Zorg ... een woordje uitleg

zorgg een woordje uitleg

In deze sfeer zijn kinderen elke dag weer welkom om  samen te leven en te leren,  om vrienden te maken, om zichzelf te ontplooien op alle vlakken, … .

In deze sfeer kunnen kinderen zichzelf ontdekken, hun talenten, interesses, maar ook hun beperkingen. In een respectvolle omgang met elkaar bouwen ze een gezond zelfvertrouwen op.

In deze sfeer geloven we dat elk kind kan groeien in vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving.

Deze sfeer vraagt om een zorgzame omgang met kinderen in de eerste plaats, maar ook met ouders, leerkrachten, externen, … . Hieronder volgt een woordje uitleg over hoe we deze zorg op school willen vorm geven. We baseren ons hiervoor op het zorgvademecum van het katholiek onderwijs.

 

Brede basiszorg

 

Zorg is een belangrijk onderdeel binnen onze school. Met het hele team trachten we zo goed mogelijk in te spelen op de onderwijsbehoeften van elk kind en zo mogelijk problemen te voorkomen. Zo kan ieder kind zich ontwikkelen op eigen tempo, met eigen mogelijkheden, eigen  interesses, … . En zo creëren we een klimaat, waarin alle kinderen zich goed voelen en kunnen leren.


We geven ons zorgbeleid vorm met ons opvoedingsproject in het achterhoofd. We spelen in op gewone en buitengewone zorgvragen vanuit het voorbeeld van Don Bosco:

 • vanuit een geloof in de groeimogelijkheden van álle kinderen, zeker de kinderen die groeikansen dreigen te missen.
 • met een hartelijk schouderklopje.
 • in een veilige omgevind, waarin redelijke grenzen worden gesteld en de nodige structuur wordt geboden.
 • met een eerlijke houding, die kinderen (met hun talenten, mogelijkheden en beperkingen) naar waarde schat.
 • met oog voor de totale onwikkeling van het kind, en voor zijn/haar talenten en mogelijkheden.
 • met een eerlijke houding, die kinderen (met hun talenten, mogelijkheden en beperkingen) naar waarde schat.
 • in een klimaat van verbondenheid waarin ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen mekaar zien als partners in de opvoeding. Ook het kind zelf is hierbij van tel!

De klastitularis is de spilfiguur bij het geven van deze eerste preventieve basiszorg.

Ons leerlingvolgsysteem waarborgt de doorstroming en continuïteit van jaar tot jaar, maar ook bij de overgang van de kleuterschool naar het 1ste leerjaar en van het 6de leerjaar naar het secundair onderwijs.

 

Verhoogde zorg

 

Elk kind is anders, gelukkig maar! In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook. Er is een verhoogde zorg nodig. De klastitularis en het zorgteam gaan samen op zoek naar een meer gerichte aanpak. Elke stap wordt zorgvuldig bijgehouden in een volgdossiertje. Ouders worden steeds betrokken bij de zoektocht en de aanpak. 

Uitbreiding van de zorg 

Als we als schoolteam aanvoelen dat de inspanningen van de school, de ouders en de leerling niet het gewenste effect opleveren, willen we de zorg gaan uitbreiden. Het schoolteam en de ouders besluiten om het CLB-team te betrekken bij het zoeken naar de oorzaak en een gepaste aanpak (een diepgaander gesprek, een onderzoek, een observatie, een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp, …). Zo trachten we er samen met de ouders voor te zorgen dat ook deze kinderen zich goed blijven voelen op school, ook al gaat het soms wat moeilijker.

 

Individueel aangepast leertraject 

We proberen elk kind zo ver mogelijk te laten ontwikkelen, met oog op een getuigschrift op het einde van de lagere school. Het gebeurt dat een kind, ondanks alle ondersteuning die ouders, school en eventueel externen bieden, niet meer meekan en afhaakt. Als dit gebeurt, gaan we op zoek hoe we weer aansluiting kunnen vinden. Met een individueel aangepast curriculum of in een school op maat kan het kind weer succes ervaren, voelt hij/zij dat het wél lukt, … . Er groeit opnieuw een gezond zelfvertrouwen en motivatie om te leren.  

Ons zorgteam in de kleuterschool

Ik ben juf Mieke, zorgcoördinator en beleidsmedewerker in de basisschool. In de kleuterschool werk ik vooral op schoolniveau (beleid uitstippelen en zorginitiatieven coördineren). 

zorgls@donboscospl.be
02/377.32.35.

 

 

 

 

  

pasfoto nele

 

Ik ben juf Nele, zorgmedewerker in de kleuterschool. Ik volg de kleuters met specifieke zorgvragen op, samen met de juf, de zorgjuf, de ouders en het CLB. Ik houd hun schooldossiertjes bij. Ik organiseer en coördineer overlegmomenten tussen school, ouders, CLB, externe diensten, … .

Samen met de zorgjuf ondersteun ik de juffen bij het zoeken naar een gepaste aanpak voor kleuters met een zorgvraag. Ik ben de aanspreekpersoon voor zorg- en hulpvragen van leerkrachten en ouders. Heb je een vraag? Aarzel niet om me aan te spreken of te contacteren.

zorgks@donboscospl.be
02/377.32.35.

 

 Zorgjuf Eline

Ik ben juf Eline, zorg- en turnjuf in de kleuterschool. Ik geef zorg op kleuterniveau. Samen met de juf en de zorgmedewerker ga ik op zoek naar een gepaste aanpak voor elke kleuter met een zorgvraag. Ik ondersteun de juf bij het uitvoeren van afspraken die op overleg gemaakt werden: observeren, remediëren en differentiëren, aangepaste materialen ontwikkelen, een testje afnemen, … . 

 

Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

En dit op 4 domeinen:  

 • leren en studeren
 • studiekeuze / schoolkeuze
 • preventieve gezondheidszorg
 • sociaal-emotioneel functioneren

Deze samenwerking gebeurt steeds in overleg met en met toestemming van de ouders.

 

Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan:

 • In de 1ste kleuterklas, het 1ste en 3de leerjaar is er een beperkt medisch onderzoek. In de 2de kleuterklas en het 5de leerjaar is er een uitgebreid medisch onderzoek.
 • De leerlingen kunnen gratis inentingen krijgen. Het CLB geeft advies bij besmettelijke ziekten.
 • Wie regelmatig afwezig is, kan een begeleiding krijgen van het CLB.
 • Het CLB komt om de twee weken naar school voor overlegmomenten over kinderen met een zorgvraag, samen met de leerkracht, de zorgcoördinator en eventueel ook de ouders.

Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB, als ze met een vraag zitten.

 

Onze school werkt samen met het VCLB van Halle.
Helga Van Campenhout is onze CLB-medewerker voor de kleuterschool.
Femke Debusscher voor de lagere school.

 

Op de volgende sites vind je nog meer informatie over het CLB: